Рэгуляванне міжканфесійных адносін у заходніх губернях Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.)

  • Alena Filatava
  • Valiantsina Yanouskaya

Анотація

З приєднанням земель Великого князівства Литовського і Правобережної України,
характерною рисою яких була поліконфесійність, уряд Російської імперії почав
створювати законодавчу базу для регулювання відносин між різними конфесіями
цих територій. Вироблення системи законодавчих заходів щодо регулювання міжкон-
фесійних відносин упродовж усього періоду базувалось на державних пріоритетах:
а) збереження панівного становища православної церкви; б) обмеження духовної
діяльності неправославних конфесій.
Ключові слова: Російська імперія, західні губернії, міжконфесійні відносини, за-
конодавча база

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)