Концепція двоїстої істини: співвідношення розуму та віри у перипатетизмі Аверроеса

  • Viktoriya Voschenko

Анотація

Розглядається питання співвідношення філософії та релігії у вченні арабського мисли-
теля Аверроеса. Сутність концепції двоїстої істини полягає у рівноцінності віри й розуму
при пізнанні людиною Бога, Світу та самої себе. Філософське пізнання й Одкровення вза-
ємодоповнюються і ведуть до осягнення істини.
Ключові слова: аверроїзм, двоїста істина, перипатетизм, діалектика, аподектика

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ФІЛОСОФІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА