Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців

  • George Kojolianko

Анотація

Досліджено похоронний обряд давнього українського населення Букови-
ни. Зазначається, що похоронно-поминальна обрядовість українців Буковини
формувалась впродовж багатьох століть і тисячоліть. Проаналізовано дже-
рельні матеріали арабських авторів, західно-європейські джерела, досліджен-
ня українських вчених ХХ – початку ХХІ ст. Вказано, що у дохристиянські
часи на українських землях існувало декілька типів поховальних обрядів:
трупоспалення (кремація) поза місцем поховання, трупоспалення на місці
поховання і поховання людини у могильній ямі (інгумація). Досліджено
також християнські захоронення ХІІ–ХІV ст. (ямні, підкамінні, поховання
з кам’яними “подушками”, саркофагні). Наявність багатьох типів поховань
пояснюється як перехідним періодом від дохристиянських вірувань і обрядів
до християнських, так і цілим рядом інших факторів: етнічних, соціально-
економічних, функціональних, символічних.
Ключові слова: похорон, вірування, фактор, тип, язичництво, хрис-
тиянство

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ