Філософсько-релігієзнавчі виміри художнього космізму Олафа Стейплдона: між філософією, релігією та міфом

  • Anatoliy Tshedrin

Анотація

Обґрунтовано, що творчість О. Стейплдона є феноменом філософії космізму, індика-
тором трансформацій універсуму культури доби Модерну. Показано, що Всесвіт, за Стей-
плдоном, – не просто хаотичне нагромадження матерії у всіх її формах, але організація
її форм, інтегрована всюди проникаючим Духом. Висвітлені соціокультурні контексти
формування художнього космізму письменника. Розкрито зв’язок його творчості з про-
цесами у науковій, релігійній, езотеричній картинах світу. Виявлено специфіку «нової
релігійності», «космологічного теїзму», «космічного пантеїзму» як показників процесу
міфологізації культури, що розгорнулися вже в добу постмодерну. Зроблено висновок,
що міфологічна складова творчості письменника провіщає потужні процеси архаїзації
всього універсуму культури, які розгорнулися на межі ХХ–ХХІ ст. і набули характеру
індикатора кризи техногенної цивілізації.
Ключові слова: Стейплдон, універсум культури, Модерн, філософія, художній кос-
мізм, картини світу, релігієзнавство, неорелігія, «космологічний теїзм», «космічний
пантеїзм», теософія, космологія індуїзму, міф, архаїзація

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
СОЦІОФІЛОCОФСьКІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ