Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-польських взаємовідносин: минуле і сучасне

  • Oleg Yegreshiy

Анотація

Здійснено аналіз історичної епохи, в умовах якої розгортається діяльність єпископа
Григорія Хомишина і митрополита Андрея Шептицького. Розкривається місце єпископа
Хомишина в умовах українсько-польських відносин міжвоєнного періоду. Обґрунтовано,
що в середовищі Греко-католицької церкви міжвоєнної доби сформувалося дві течії: про-
гресистська і традиціоналістська. Прогресисти асоціюються з митрополитом Андреєм;
традиціоналісти – з єпископом Григорієм. Прогресисти – більш гнучко сприймали нові
ідеології доби, а традиціоналісти не йшли на компроміс з епохою, яка змінилася.
Проведено аналогії ситуації міжвоєнного періоду із сучасною епохою. Докладаються
зусилля зрозуміти резонанс видання книги «Два Царства» в українському та польському
соціальних середовищах. На думку автора, як і тоді, польська сторона прагне викорис-
тати опозиційний статус єпископа Г. Хомишина у своїх інтересах та протиставити його
митрополитові А. Шептицькому, зарадити процесу беатифікації митрополита.
Ключові слова: Єпископ Григорій Хомишин, Церква, українсько-польські стосунки,
митрополит Андрей Шептицький, книга «Два Царства», прогресисти і традиціона-
лісти

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.