Конфесійні питання у дискусіях щодо державно-адміністративної належності Холмщини та Підляшшя на початку ХІХ століття

  • Jarosław Cabaj

Анотація

Розглядаються питання зміни адміністративно-територіальної належності східних
районів Польського королівства Холмщини і Підляшшя та утворення Холмської губер-
нії – адміністративно-територіальної одиниці, яка з 1812 р. відійшла до складу Росій-
ської імперії, стала предметом суперечок під час Першої світової війни, а 1918 р. була
проголошена урядом П. Скоропадського складовою частиною Української держави.
Характеризуються погляди польських авторів: економіста Стефана Дзєвульського
та громадсько-політичних діячів Людомира Димші, Леона Василевського і Генрика
Верценського. Звертається увага на дискусійний характер їхніх поглядів щодо позиції
російської, а згодом – німецької окупаційних влад, а також щодо вимог українців.
У представлених публікаціях виокремлено релігійні питання як головний чин-
ник у формуванні національної свідомості. Підкреслено висловлювання польських
авторів щодо значення римсько-католицької релігії у полонізації місцевого населення і
стримуванні русифікації, яку вела російська адміністрація у шістдесятих роках XIX ст.
шляхом насадження уніатам православного віросповідання.
Ключові слова: Холм, Підляшшя, релігія, уніати, Холмська губернія

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ХРИСТИЯНСТВІ КІНЦЯ ХVII – ПОЧАТКУ ХХ СТ