Особливості європейської духовності і науки доби Реформації

  • Valentyn N. Vandyshev

Анотація

Акцентовано увагу на формуванні в європейській культурі ХV–ХVІ сторіч ново-
го світогляду, який за своєю природою був деїстичним і тим самим сприяв значному
звільненню науки від тиску римської церкви. Показано вплив революційного вчення
Миколая Коперника на формування вільнодумства, пантеїзму і класичної науки. Акцен-
товано увагу на основних філософсько-світоглядних ідеях протестантизму і ролі в їх
становленні Філіппа Меланхтона. Зазначено внесок визначних українських мислителів
цієї доби, спрямований на долучення українців до європейської духовності і формуван-
ня української етно-релігійної ідентичності. Обґрунтовано, що уявлення про свободу
волі, роздуми про долю і напередвизначеність назагал не суперечили християнському
світогляду, але через їх послідовний розвиток не сприяли посиленню цілісності хрис-
тиянської церкви.
Ключові слова: духовність, наука, релігія, протестантизм, картина світу, Братські
школи, ідентичність

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛьНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ