Поняття Реформації у словникових виданнях: розмаїття інтерпретацій

  • Viktoriya Lyubashchenko

Анотація

Узагальнюється науковий доробок світової історіографії в розкритті поняття «Ре-
формація», представлений у давніх і сучасних словникових виданнях. З’ясовується
етимологія слів «реформа» і «реформація» у сенсі якісних перетворень, спрямованих
на відновлення чогось або новий результат. Головне місце надано проблемі класифікації
широкого і вузького, світського і церковного підходів у розумінні феномена Реформації,
розмаїттю їх концептуальних інтерпретацій, що в них представлена ціла низка соціальних
і духовних процесів, історичних подій, постатей, релігійних феноменів, які з’ясовують
передумови і різні моделі церковної реформи в Європі за пізнього Відродження і ново-
модерної доби. Розкрито змістовне навантаження словосполучень «релігійна», «протес-
тантська» і «католицька» Реформація, а в протестантській Реформації – її конфесійної
(лютеранська, кальвіністська, англіканська) і регіонально-національної (німецька,
англійська, французька, чеська та ін.) конкретизації. Спеціальна увага надана порів-
нянню в сучасних енциклопедичних виданнях понять Реформація і Контрреформації,
а також обґрунтуванню ролі протестантизму в Реформації, котре подекуди зумовлює
їхнє ототожнення.
Ключові слова: реформа, Реформація, протестантизм, Контрреформація

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛьНІ Й КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ