Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до статей

Вимоги до змісту

До друку приймаються матеріали українською, польською, російською, білоруською та англійською мовами.

Стаття повинна бути самостійним оригінальним дослідженням, яке не містить плагіату і раніше ніде не публікувалося. Якщо праця написана на підставі попередніх Ваших публікацій, але її зміст розширений і доповнений новими результатами студій, тоді обов’язковим є  посилання на вже оприлюднену частину тексту.

На початку статті мають бути чітко визначені такі позиції:

– актуальність;

– мета;

– огляд літератури за темою;

– наукова новизна.

Наприкінці роботи необхідно подати узагальнені висновки, які відображають результати дослідження.

Стаття (електронна версія) надсилається разом із заявкою на участь у конференції за наступним зразком:

Прізвище, імя та по батькові

 

Науковий ступінь, посада, місце роботи чи навчання (повна назва навчального, наукового, музейного закладу або установи)

Контактні телефони та електронна адреса

Назва статті

 

Петренко Микола Іванович

кандидат історичних наук, доцент кафедри допоміжних історичних дисциплін Львівського національного університету імені Івана Франка

м. т. (097) 486-89-93

petrenko@i.ua

 

 

Технічне оформлення статті

Обсяг статті, включаючи список літератури, таблиці, схемами тощо, повинен становити не менше 12–24 стор. друкованого тексту, набраного  в редакторі Word для Windows (версія 1997–2003). Формат А4 з берегами по 2 см з усіх боків; гарнітура шрифта тексту – Times New Roman; розмір шрифта – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5.

Статтю слід оформити за наступною схемою:

 • правий верхній край – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті (усе – півжирним курсивом);
 • нижче через інтервал – анотації (з ключовими словами) 12 кеглем з інтервалом 1,5:
  • для україномовних статей – дві: коротка (українською мовою) і розширена (англійською);
  • для англомовних статей – дві: коротка (англійською мовою) і розширена (українською);
  • для іншомовних статей – три: коротка (мовою основного тексту) і дві  розширені (англійською та українською мовами).

Примітка для авторів іншомовних статей: перед українською анотацією необхідно подати Ваше ім’я та прізвище, а також назву статті українською мовою.

Тип лапок у тексті – “…”.

 • Оформлення таблиць:
 • у тексті, де мовиться про певну таблицю, в круглих дужках курсивом вказують: (табл. 1) і т. д.;
 • перед самою таблицею з правого краю зазначається (без крапки у кінці): Таблиця 1, а нижче по центру подається її назва (також без крапки);
 • Оформлення ілюстрацій:
 • у тексті, де йдеться про певну ілюстрацію, у круглих дужках курсивом вказують: (іл. 1) і т. д.;
 • під самою ілюстрацією зазначається (без крапки в кінці): Іл. 1. Підпис ілюстрації

Таблиці та ілюстрації надсилаються (за необхідності) окремими файлами з розширенням jpg або tiff (роздільність – не менше 200 dpi) у якісному виконанні, а підписи до ілюстрацій – окремим списком.

 

Вимоги до анотацій

 • Для україномовних статей:

1) коротка – українською мовою (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена – англійською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

 • Для англомовних статей, що особливо заохочується:

1) коротка – англійською мовою (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена  – українською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

 • Для статей польською, білоруською або іншими мовами (окрім вище зазначених україно- чи англомовних):

1) коротка – мовою основного тексту статті (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена – англійською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки));

3) розширена  – українською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

Анотації пишуться у безособовій формі (досліджено, визначено, зясовано, обґрунтовується, висвітлюються тощо). Текст анотації повинен розкривати не тільки зміст  статті, але й результати дослідження та наукову новизну.

 

Оформлення бібліографії

Посилання подаються у квадратних дужках із наскрізною порядковою нумерацією за порядком цитування (не за алфавітом). У дужках необхідно вказувати сторінку, на яку покликаєтесь (наприклад: [3, с. 128]).

Список літератури формується через інтервал в кінці статті (без заголовка), не за алфавітом, а за порядком згадування у тексті. Послідовність подання літератури повинна відповідати номеру покликання у квадратних дужках. Якщо певна бібліографічна позиція зустрічається в тексті неодноразово, то вона НЕ вноситься повторно у загальний перелік, натомість в квадратних дужках зазначається номер, під яким вона згадується вперше у списку літератури.

Бібліографія формується відповідно до вимог ДАК  (прізвище автора після похилої лінії не повторювати).

Приклад оформлення л-ри:

 1. Харьковщенко Є. А. Софійність київського християнства. Київ: Наук. думка, 2010. 102 с.
 2. Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. Київ: Наук. думка, 1991. Т. 1. 736с.
 3. Виступ Президента на урочистому Параді військ «Марш нової армії» з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-urochistomu-paradi-vijsk-marsh-novoyi-a-49138 (дата звернення – 26.08.2018).
 4. Тимошенко Л. Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез // Острозька давнина: наук. зб. / редкол. І. Пасічник, І. Тесленко та ін. Остріг, 2014. Вип. 3. С. 148–191.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.