Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Умови публікації статті у збірнику «Історія релігій в Україні: актуальні питання»

 

 1. Обсяг наукової статті – 5-15 стор. (разом зі списком л-ри) набраного  тексту в редакторі Word для Windows (версія 1997–2003). Формат А4 з берегами по 2 см з усіх боків; гарнітура шрифта тексту – Times New Roman; розмір шрифта – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5. Тип лапок у тексті – “…”.
 1. Структура статті повинна містити наступні компоненти:
 • коротку анотацію мовою основного тексту (500 знаків із ключовими словами);
 • коротку анотацію англійською мовою (500 знаків із ключовими словами) з ім’ям, прізвищем автора та назвою статті англійською мовою;
 • чітко визначена на початку статті актуальність дослідження;
 • короткий огляд літератури за темою дослідження;
 • стаття НЕ ділиться на підзаголовки;
 • в кінці статті – висновки, що відображають наукову новизну дослідження.
 1. Оформлення статті:
 • у правому верхньому кутку – імя та прізвище автора 14 кеглем жирним курсивом, нижче по центру – назва статті жирним курсивом;
 • через інтервал і абзацний відступ – коротка анотація українською мовою (500 знаків із ключовими словами);
 • через інтервал і абзацний відступ – ім’я та прізвище автора англійською мовою (у правому кутку) та назва статті англійською мовою (через абзацний відступ по ширині) (500 знаків із ключовими словами).
 1. Посилання подаються у квадратних дужках відповідно номера, який є у алфавітному списку вкінці статті. У дужках необхідно вказувати сторінку, на яку покликаєтесь (наприклад: [3, с. 128]). Якщо певна бібліографічна позиція зустрічається в тексті неодноразово, то вона НЕ вноситься повторно у загальний перелік, натомість в квадратних дужках зазначається номер, під яким вона згадується у списку літератури.

При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерування. Слова «там само», «там же» не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. Прізвище автора після похилої лінії не повторювати.

Список використаних джерел в алфавітному порядку подається наприкінці статті (розмір шрифта – 14, через 1 інтервал) відповідно до  стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)).  

 1. Оформлення таблиць:
 • у тексті, де мовиться про певну таблицю, в круглих дужках курсивом вказують: (табл. 1) і т. д.;
 • перед самою таблицею з правого краю зазначається (без крапки у кінці): Таблиця 1, а нижче по центру подається її назва (також без крапки). 
 1. Оформлення ілюстрацій:
 • у тексті, де йдеться про певну ілюстрацію, у круглих дужках курсивом вказують: (іл. 1) і т. д.;
 • під самою ілюстрацією зазначається (без крапки в кінці): Іл. 1. Підпис ілюстрації

Окрім того, ілюстрації надсилаються окремими файлами з розширенням jpg  або tiff  (роздільність – не менше 200 dpi) у якісному виконанні, а підписи до ілюстрацій – окремим списком. 

 Стаття буде проходити рецензування членами редакційної ради.

Стаття буде розміщена на WEB-сайті видання http://religio.org.ua.

 

Прохання подавати статті відредагованими.

 

 Редакційна колегія

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.